jumpToMain
„Próba palcowa” zaworu powietrza wtórnego(wyróżniony) w BMW 520i Jeżeli potej stronie występują osady, oznacza to, żezawór zwrotny jest nieszczelny i należy gowymienić.

System powietrza wtórnego (2)

detekcja błędów

Pierburg | Motorservice
Powrót do strony wyszukiwania

Informacje dotyczące diagnostyki

Skrzypiące lub piszczące odgłosy w komorze silnik przy uruchamianiu zimnego silnika? W rejestratorze błędów jest zapisany kod błędu P0410 albo P0411?
Wyjaśniamy, czym jest to spowodowane i jak można sprawdzić pompę i zawór powietrza wtórnego.

System powietrza wtórnego i OBD

EOBD – europejskie regulacje dotyczące systemów diagnostycznych wymagają kontroli systemu powietrza wtórnego jedynie pod kątem prawidłowości połączeń elektrycznych, lecz nie wymagają kontroli jego działania.
Przyłącze elektryczne kontrolowane jest pod kątem zwarcia z masą lub napięciem zasilania oraz pod kątem przerwania.
Przepisy amerykańskie OBD II wymagają, aby system powietrza wtórnego był kontrolowany
również pod kątem prawidłowości działania:
W celach kontrolnych pompa powietrza wtórnego włączana jest jeden raz w ciągu cyklu jazdy przy silniku rozgrzanym do temperatury roboczej.
Powoduje to zarejestrowanie przez sondę lambda nadmiaru tlenu. Sygnał przesłany przez sondę porównywany jest z wartościami zadanymi zapisanymi w urządzeniu sterującym.

Możliwe kody błędu w systemie OBD:

 • P0410 Zakłócenia w działaniu
 • P0411 Niewystarczająca ilość

Nieobudowany zawór powietrza wtórnego może prowadzić do zafałszowania sygnału sondy lambda i nieprawidłowych wskazań „zbyt ubogiej” mieszanki. Może to prowadzić do wystąpienia następującego komunikatu o błędzie:

 • Sonda lambda – osiągnięto granicę regulacji

Wskazówki dotyczące wyszukiwania błędów

Najczęstsze zgłoszenia wadliwego działania związane z systemem powietrza wtórnego:

 • Pompa powietrza wtórnego emituje nietypowe odgłosy
 • Pompa powietrza wtórnego nie działa

W większości wypadków przyczyną jest powstały ze spalin kondensat, który poprzez uszkodzony zawór zwrotny lub uszkodzony układ zasterowania zaworu powietrza wtórnego dostał się do pompy
powietrza wtórnego, co spowodowało jej uszkodzenie.
Z praktycznych doświadczeń wynika, że często w przypadku naprawy wymieniona zostaje tylko pompa powietrza wtórnego. Dlatego też wadliwe działanie na krótko ustępuje, a następnie znowu powraca.

Nieprawidłowe działanie tylko jednego elementu w systemie powietrza wtórnego może prowadzić do uszkodzenia innych komponentów.
Dlatego też w przypadku wystąpienia usterki należy zawsze sprawdzić wszystkie komponenty systemu.

Kontrola: pompa powietrza wtórnego

Jeżeli silnik jest zimny, pompa powietrza wtórnego musi po jego uruchomieniu włączyć się w sposób słyszalny na maks. 90 sekund.
W celu kontroli działania podzespołu przy rozgrzanym silniku można zdjąć wtyk przyłączeniowy pompy powietrza wtórnego i podłączyć go do napięcia pojazdu.

Wskazówka:
Pompa powietrza wtórnego nie jest przeznaczona do pracy stałej, tzn. nie należy dopuszczać, aby pracowała dłużej niż 90 sekund!
 • Jeżeli pompa powietrza wtórnego nie działa lub wydaje odgłosy skrobania, świstania lub drapania, należy ją wymienić.
 • Należy wtedy sprawdzić również pozostałe komponenty systemu powietrza wtórnego.
 • Sprawdzić filtr powietrza w silniku pod kątem zanieczyszczeń. Jeżeli zasysanie powietrza wtórnego nie odbywa się poprzez układ zasysający, lecz bezpośrednio z przestrzeni silnikowej, to przed pompą powietrza wtórnego znajduje się osobny filtr powietrza, który może ulec zatkaniu.
18878
18874
18877

Kontrola: Zawór powietrza wtórnego

Działanie sterowanego podciśnieniowo zaworu powietrza wtórnego można sprawdzić po jego wymontowaniu za pomocą ręcznej pompki podciśnienia:
 • Jeżeli zawór powietrza wtórnego pod wpływem podciśnienia nie otwiera się, należy go wymienić.
 • Jeżeli zawór powietrza wtórnego pod wpływem podciśnienia otwiera się, należy sprawdzić sterujący zawór elektromagnetyczny (elektryczny zawór przełączający) oraz przewody
  podciśnieniowe.
 • Jeżeli podciśnienie wytworzone za pomocą pompki ręcznej spada, oznacza to nieszczelność membrany zaworu powietrza wtórnego.
 • Osady po stronie pompy powietrza wtórnego (próba palcowa, patrz rysunek obok) wskazują na nieszczelność zaworu zwrotnego.
 • W celu kontroli zdjąć przewód połączeniowy między pompą powietrza wtórnego a zaworem powietrza wtórnego.
W opisanym przypadku mogło już dojść do uszkodzenia pompy powietrza wtórnego: sprawdzić stan pompy powietrza wtórnego i w razie potrzeby wymienić.
18876
18875
18879

Kontrola: Elektryczny zawór przełączający

 • Elektryczny zawór przełączający w czasie wdmuchiwania powietrza wtórnego (faza rozruchu na zimno) znajduje się pod napięciem. W stanie pod napięciem zawór jest otwarty, w stanie beznapięciowym zamknięty.
 • Drożność i szczelność zaworu można sprawdzić za pomocą ręcznej pompki podciśnienia.
 • Podczas wdmuchiwania powietrza wtórnego wtyk elektrycznego zaworu przełączającego musi znajdować się pod napięciem, w przeciwnym razie w układzie elektrycznym występuje usterka,
  którą należy zlokalizować za pomocą schematu obwodowego.
Skorodowany elektryczny zawórprzełączający | Pierburg | Motorservice
Skorodowany elektryczny zawórprzełączający (otwarty)

Kontrola: Układ podciśnienia

 • Nieszczelności mogą uniemożliwiać uzyskanie wymaganej sterującej wartości podciśnienia.
 • Za pomocą manometru, zamontowanego np. na ręcznej pompce podciśnienia, można sprawdzić wartość podciśnienia sterującego („próżnia”) na elektrycznym zaworze przełączającym i na sterowanych podciśnieniowo zaworach powietrza wtórnego.
 • Jeżeli nie można uzyskać podciśnienia sterującego wynoszącego przynajmniej 390 mbar (odpowiada 610 mbar ciśnienia bezwzględnego), należy skontrolować cały układ podciśnienia
  pod kątem nieszczelności i wymienić uszkodzony element.

Możliwe przyczyny błędów:

 • Uszkodzone przewody (podziurawione, nadgryzione przez gryzonie np. kunę)
 • Nieszczelne przyłącza zaworów pneumatycznych
 • Nieszczelne zawory zwrotne/zbiorniki podciśnieniowe
 • Uszkodzone/dziurawe membrany lub uszczelki nastawników pneumatycznych
 • Nieszczelności na kolektorze dolotowym
 • Uszkodzona pompa próżniowa

Kontrola: przyłącze kolektora wydechowego

Uszkodzona uszczelka może prowadzić do słyszalnego upływu spalin poprzez kołnierz przyłączeniowy.

 • Sprawdzić przyłącze pod kątem szczelności i w razie potrzeby wymienić uszczelkę.

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH