Firma odpowiedzialna za treść i właściciel strony:

MS Motorservice International GmbH

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
74196 Neuenstadt DeutschlandTelefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64www.ms-motorservice.com

A Rheinmetall Company

Zarząd: Tobias Kasperlik (Przew.), Jochen Hintze

Siedziba spółki:  Neuenstadt

Wpis do rejestru handlowego: Amtsgericht Stuttgart - HRB 105964

Numer VAT:  DE 177711084

ZASTRZEŻENIA

1. Odpowiedzialność za treści

Wszystkie informacje zostały udostępnione przez firmę MS Motorservice International GmbH bez zobowiązań i z wykluczeniem gwarancji lub zabezpieczeń.

Informacje zawarte w ofercie internetowej zostały dokładnie zbadane i sprawdzone przez firmę MS Motorservice International GmbH. Mimo to, nadal mogą pojawiać się pomyłki, niepełne informacje bądź też udostępnione informacje zmieniły się w międzyczasie. Za prawidłowość, aktualność lub jakość udostępnionych informacji firma MS Motorservice International GmbH nie może więc wziąć gwarancji lub odpowiedzialności. Odpowiedzialność firmy MS Motorservice International GmbH za szkody, w szczególności bezpośrednie lub pośrednie oraz materialne i niematerialne, powstałe w wyniku wykorzystywania lub nieprawidłowego wykorzystywania informacji ze stron MS Motorservice International GmbH, jest wykluczona, jeśli nie wynika z zamiaru lub poważnych zaniedbań firmy MS Motorservice International GmbH.

MS Motorservice International GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania części stron lub całej oferty bądź czasowego lub całkowitego zakończenia publikacji bez specjalnego powiadomienia. Nie ma obowiązku aktualizacji informacji na stronach internetowych.

Mimo że MS Motorservice International dokłada wszelkich starań, aby na stronach internetowych MS Motorservice International GmbH nie było wirusów, firma MS Motorservice International nie może zagwarantować, że ich nie będzie. Przed pobraniem informacji użytkownik jest zobowiązany do zadbania o odpowiednie środki bezpieczeństwa i skanowanie antywirusowe w celu własnej ochrony.

2. Prawa autorskie

Treść i struktura stron internetowych MS Motorservice International GmbH podlegają ochronie prawa autorskiego i innych przepisów dotyczących ochrony. Całkowite lub częściowe kopiowanie, przetwarzanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie informacji i pozostałych treści stron internetowych MS Motorservice International GmbH (elektronicznie, cyfrowo lub w inny sposób), a w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub materiałów zdjęciowych, a także znaków firmowych i towarowych, wymagają uprzedniej pisemnej zgody firmy MS Motorservice International GmbH.

3. Deklaracja dotycząca ochrony danych

firmy MS Motorservice International GmbH

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych Użytkownika. Oczywiście zawsze postępujemy z danymi osobowymi zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych. Wyznaczyliśmy kompetentnego i niezawodnego zewnętrznego pełnomocnika ds. ochrony danych. Funkcję zewnętrznego pełnomocnika ds. ochrony danych będzie pełniła spółka UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

Poniżej chcielibyśmy udzielić informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Z naszej oferty internetowej można zasadniczo korzystać bez ujawniania własnej tożsamości. Jeżeli będziemy pytali w Internecie o dane osobowe, np.: w ramach formularzy kontaktowych lub podczas zgłoszenia/rejestracji (jak np.: nazwisko, imię, adres czy adres e-mail), wówczas udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne. Informacji tych używamy tylko do celów handlowych (jak np. wysyłania zamówionych materiałów/informacji).

W przypadku pytań wszelkiego rodzaju dajemy możliwość skontaktowania się za pośrednictwem formularza związanego z ofertą internetową. Aby można było przyporządkować zapytanie i na nie odpowiedzieć, konieczne jest podanie w nim pewnych danych obowiązkowych. Pozostałe dane można podać dobrowolnie. Przetwarzanie danych koniecznych do kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a) RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Po załatwieniu danej sprawy i upływie terminu obowiązku przechowywania wymaganego prawem podatkowym i handlowym, skasujemy dane osobowe zgromadzone przez nas, a podane w formularzu kontaktowym.

Raz udzieloną zgodę – np. w celu umożliwienia przesyłania biuletynu informacyjnego lub innych interesujących informacji z naszej firmy – można odwołać w każdej chwili bez podania przyczyny ze skutkiem na przyszłość. W tym celu można skorzystać z ww. formularza kontaktowego lub innej drogi wymienionej w biuletynie informacyjnym.

Pliki cookie

Ta strona stosuje „ciasteczka”. „Ciasteczka” to pliki tekstowe, które Użytkownik może zapisywać na swoim komputerze, umożliwiające przeprowadzenie analizy korzystania z sieci internetowej i automatycznie rozpoznające Użytkownika przy ponownej wizycie. Instalacji ciasteczek można zapobiec przez odpowiednie ustawienie przeglądarki. W wyniku tego Użytkownik nie będzie mógł w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich ofert.

Rejestrowanie

Po każdym skorzystaniu z treści tej oferty internetowej sporządzone i przetwarzane będą protokoły w celach statystycznych, z zachowaniem anonimowości Użytkownika, dotyczące:

 • referreru (strona, z której za pośrednictwem odsyłacza Użytkownik przeszedł na stronę oferty internetowej)
 • szukanego pojęcia (jeżeli referrer jest wyszukiwarką)
 • Adres IP będzie analizowany w celu określenia kraju pochodzenia i dostawcy, a w przypadku danych wprowadzanych w formularzu będzie zapisywany w celu ochrony przed spamem.
 • przeglądarki, systemu operacyjnego, zainstalowanej wtyczki i rozdzielczości ekranu
 • czasu przebywania na stronach

Wymienione dane przetwarzamy na bazie naszych uprawnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. f) RODO lub naszych stosunków umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. B) RODO do poniższych celów:

 • zagwarantowania bezproblemowego nawiązania kontaktu z ofertą internetową,
 • zagwarantowania komfortu korzystania z naszej oferty internetowej,
 • oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do pozostałych celów administracyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych w późniejszym okresie, jeżeli znane będą konkretne przypadki bezprawnego korzystania. Skasowanie danych nastąpi natychmiast po tym, gdy przestaną być wymagane do osiągnięcia danego celu, najpóźniej jednak po sześciu miesiącach.

Przekazywanie danych

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobom trzecim, ani do celów komercyjnych, ani do celów niekomercyjnych, bez wyraźnej zgody Użytkownika. Przekazujemy dane osobowe Użytkownika osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to dopuszczalne prawem [jak np. na podstawie artykułu 6 RODO] i/lub wymagane. Częściowo zatrudniamy usługodawców do przewidzianego prawnie przetwarzania danych; np. nasza strona internetowa znajduje się na serwerach firmy Ueberbit lub zatrudnionych przez nią firm świadczących usługi hostingowe i jej obsługą zajmuje się firma Ueberbit. Pełną odpowiedzialność za przetwarzanie danych ponosimy jednakże my. Ponadto częściowo korzystamy z wtyczek innych firm, zaimplementowanych w naszej ofercie internetowej; dokładniejsze informacje zamieszczono poniżej.

Zwracamy uwagę, że dane osobowe Użytkownika, zebrane przez nas do wyżej wymienionych celów, ew. przekazujemy także innym spółkom działającym w obrębie naszego przedsiębiorstwa [patrz „Przedsiębiorstwo”]. Transmisja danych odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów, w celu umożliwienia zaprezentowania pełnej oferty naszych usług.

Chodzi tu także o spółki znajdujące się poza obszarem UE/EOG. Zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych / Binding Corporate Rules / Privacy Shield. Można je bezpłatnie uzyskać u naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

Odpowiedzialność za treści własne

Treści zawarte na tych stronach zostały przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności tych treści. Jako usługodawca ponosimy odpowiedzialność za treści własne zamieszczone na tych stronach zgodnie z ustawodawstwem ogólnym.

Odpowiedzialność za odsyłacze (treści prezentowane przez inne podmioty)

Od treści własnych należy odróżnić odsyłacze („linki”) do treści udostępnianych przez inne podmioty. Na treści te nie mamy wpływu; za treści stron będących celami odsyłaczy odpowiadają wyłącznie właściciele lub operatorzy tych stron.

Prawa Użytkowników

Niniejszym informujemy, że zgodnie artykułem 15 i kolejnymi RODO Użytkownik, pod określonymi tym aktem warunkami, ma w stosunku do nas prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe są przez nas gromadzone oraz do ich poprawiania lub kasowania albo ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 77 RODO, Użytkownik ma też prawo do wniesienia zażalenia do instytucji nadzorującej ochronę danych, jeśli uważa, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych. Jeżeli przetwarzanie opiera się na postanowieniach art. 6, ust. 1, lit. a) RODO lub art. 9, ust. 2, lit. a) RODO (zgodzie), Użytkownik ma prawo do odwołania tej zgody w każdej chwili, bez naruszania legalności przetwarzania odbywającego się na podstawie takiej zgody.

Prawo dostępu do informacji, art. 15 RODO
Użytkownik ma prawo do zażądania informacji na temat tego czy i w jakim stopniu przetwarzane są jego dane osobowe (w szczególności na temat celu przetwarzania, odbiorcy danych, czasu ich przechowywania itp.).

Prawo do sprostowania, art. 16 RODO
Użytkownik ma prawo do żądania poprawy swoich zapisanych danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Obejmuje to również prawo do uzupełniania poprzez składanie uzupełniających deklaracji lub informacji.

Prawo do usunięcia danych, art. 17 RODO
Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych. Jest to możliwe dopiero wtedy, gdy dane nie są konieczne do celów, do jakich je zgromadzono lub należy je usunąć, ponieważ taki jest obowiązek prawny. W pojedynczych przypadkach prawo to może być jednak wykluczone.

Prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO
Użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jest to możliwe wówczas, gdy takie dane były zarejestrowane nieprawidłowo lub przetwarzanie danych odbywało się w sposób bezprawny. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane można przetwarzać tylko w bardzo ograniczonej liczbie przypadków.

Prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO
Użytkownik ma prawo do zażądania wydania dotyczących go danych w typowym formacie elektronicznym możliwym do odczytu maszynowego jemu lub mianowanej przez niego osobie odpowiedzialnej, jeżeli Użytkownik sam te dane przygotował.

Prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO
Użytkownik ma w każdej chwili prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych zawsze ze skutkiem na przyszłość, o ile przetwarzanie tych danych odbywa się w celu zachowania uprawnionych interesów (por. art. 6, ust. 1 lit. e), f) RODO). W przypadku wyrażenia sprzeciwu nastąpi kontrola, czy istnieją ustawowe warunki do przetwarzania danych użytkownika oraz, o ile tak nie jest, zaprzestania każdego dalszego przetwarzania danych użytkownika.

Prawo do złożenia zażalenia do instytucji nadzorującej ochronę danych, art. 77 RODO
Użytkownik ma prawo zwrócenia się w każdej chwili do odpowiedzialnej instytucji nadzorczej Unii Europejskiej lub któregoś z Państw Członkowskich w przypadku ewentualnych wykroczeń przeciwko przepisom ochrony danych.

Zmiana naszych warunków ochrony danych

Zastrzegamy sobie możliwość dostosowania co pewien czas deklaracji dotyczącej ochrony danych, aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi lub w celu wprowadzenia zmian naszych usług zawartych w deklaracji dotyczącej ochrony danych, np.: po wprowadzeniu nowych usług. Przy ponownej wizycie Użytkownika będzie wówczas obowiązywała nowa deklaracja dotycząca ochrony danych.

Pytania

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika można się zwrócić bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych, który jest do dyspozycji wraz ze swoim zespołem także w przypadku próśb o udzielenie informacji, wniosków lub zażaleń.

Kontakt do pełnomocnika ds. ochrony danych

Dr Heiko Haaz, zewnętrzny pełnomocnik ds. ochrony danych, Otto-Hausmann-Ring 113, 42115 Wuppertal

http://Datenschutz.UIMC.de

Tel.: +49 202 – 946 7726 200

4. Google Tag Manager & Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie znacznikami strony internetowej przy użyciu centralnego interfejsu. Google Tag Manager służy tylko do implementacji znaczników. Oznacza to: nie są tu używane pliki cookie ani rejestrowane dane osobowe. Google Tag Manager generuje inne znaczniki, które mogą w niektórych przypadkach rejestrować dane, takie jak np. znacznik Google Analytics Code. Google Tag Manager nie wykorzystuje jednak tych danych. Ewentualna dezaktywacja dokonana na poziomie domeny lub plików cookie dotyczy ona wszystkich znaczników śledzących, o ile ich implementacja nastąpiła przy użyciu usługi Google Tag Manager.

W celu ułatwienia dojazdu zapewniamy możliwość skorzystania z map Google w celu odwzorowania map i przygotowania planów dojazdu. Operatorem systemu map Google jest firma Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Te strony zostaną odpowiednio wyróżnione dla Użytkownika.

Korzystając z tych stron Użytkownik wyraża zgodę na rejestrację, przetwarzanie i wykorzystywanie pobranych danych oraz wprowadzonych przez niego danych osobowych udostępnionych przez firmę Google. Warunki korzystania z map Google znajdują się na stronie www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html [strona zewnętrzna].

5. Analiza statystyk serwisów WWW z aplikacją Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z aplikacji Google Analytics, analitycznej funkcji internetowej firmy Google LLC („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookies” (ciasteczka), czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje zebrane przez plik „cookie” na temat korzystania ze strony internetowej (wraz ze skróconym adresem IP) przekazywane są do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, opracowywania raportów na temat aktywności na stronie dla administratorów oraz przygotowania kolejnych usług związanych z korzystaniem ze stron i Internetu. W razie potrzeby Google przekazuje te informacje osobom trzecim, jeżeli pozwalają na to przepisy prawne lub gdy strona trzecia przetwarza te dane na zlecenie firmy Google. Google w żadnym wypadku nie łączy adresu IP Użytkownika z innymi danymi firmy Google.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie danych przez Google Analytics, instalując tzw. add-on w przeglądarce. W tym celu można skorzystać z poniższego linku, który przenosi na stronę Google: tools.google.com/dlpage/gaoptout [strona zewnętrzna].

6. YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube prowadzonej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Po wejściu na jedną z naszych stron z wtyczką YouTube nastąpi połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzyma informację, na którą z naszych stron wszedł Użytkownik. Po zalogowaniu na konto YouTube Użytkownik zezwala stronie YouTube na analizę historii przeglądania i przyporządkowanie Użytkownika bezpośrednio do indywidualnego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube. Dalsze informacje dotyczące postępowania z danymi Użytkowników znajdują się w deklaracji dotyczącej ochrony danych YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy [strona zewnętrzna]

7. Twitter

Usługi serwisu Twitter są zintegrowane z naszymi stronami. Usługi te dostarcza firma Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. W wyniku korzystania z serwisu Twitter i funkcji „podaj dalej” odwiedzane przez użytkownika strony internetowe zostają powiązane z jego kontem w serwisie Twitter i są pokazywane innym użytkownikom. Do Twittera przekazywane są także dane. Informujemy, iż jako operator stron nie posiadamy wiedzy na temat zawartości przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez serwis Twitter. Więcej informacji na ten temat podano w deklaracji dotyczącej ochrony danych serwisu Twitter na stronie https://twitter.com/privacy [strona zewnętrzna]. Ustawienia dotyczące ochrony danych osobowych na portalu Twitter można zmienić w ustawieniach konta na stronie: http://twitter.com/account/settings [strona zewnętrzna].

8. Wykorzystywanie funkcji Kameleoon

Niniejsza strona internetowa korzysta z analitycznej funkcji internetowej Kameleoon. Program umożliwia analizowanie zachowania użytkowników na podstawie segmentacji użytkowników. Na podstawie analizy danych z pliku dziennika możemy określić, w jaki sposób odwiedzane są poszczególne segmenty strony internetowej, jakie strony docelowe są otwierane oraz w jaki sposób możliwe jest osiągnięcie zwiększenia współczynnika klikalności.

Na potrzeby analizy stosowane są, w opisany powyżej sposób, pliki cookies, które zostają powiązane z ID opatrzonym pseudonimem. Adres IP jest przy tym całkowicie anonimizowany i nie jest zapisywany. Informacje zebrane przez plik cookie na temat sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej przekazywane są na serwer firmy Kameleoon w Niemczech i tam przechowywane. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach działania aplikacji Kameleoon nie będzie łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Kameleoon.

Zastosowanie usługi Kameleoon służy do analizowania Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej oraz sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej, dzięki czemu możemy regularnie ulepszać naszą ofertę. Podstawę prawną dla przechowywania plików cookies stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO). Dalsza analiza zgromadzonych danych następuje przez okres maks. 380 dni na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookies przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; informujemy jednak, że w takiej sytuacji nie będzie możliwe korzystanie z pełnego zakresu funkcji tej strony internetowej. Ponadto można w każdej chwili dezaktywować funkcję śledzenia Kameleoon (a tym samym zapobiec rejestrowaniu pozyskanych przez plik cookie danych odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej przez Kameleoon oraz przetwarzaniu tych danych przez Kameleoon), klikając następujący link:

http://www.ms-motorservice.com#kameleoonOptout=true

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.