jumpToMain

Warunki wykorzystywania materiałów graficznych, materiałów wideo, marek i znaków graficznych

 1. Katalogi, ulotki, broszury, informacje o produktach, informacje serwisowe, informacje o nowych produktach, plakaty, wideoklipy techniczne, animacje i inne dokumenty techniczne oraz inne materiały graficzne (z wyjątkiem marek (słowno-graficznych)), dalej „treści”, są udostępniane nieodpłatnie w oznaczonej jako ogólnie dostępna strefie pobierania danych na stronach internetowych koncernu Motorservice (dalej (spółka) „Motorservice”) tylko do celówredakcyjnych z podaniem źródła - a w przypadku zdjęć danych fotografa - w publikacjach internetowych i drukowanych oraz do celów wewnątrzzakładowych lub prywatnych (dalej „wykorzystywanie nieodpłatne”). Motorservice pozostaje właścicielem wszystkich praw użytkowych w odniesieniu do treści i ma prawo zakazać użytkownikowi - z odpowiednim wyprzedzeniem - wykorzystywania treści. Pobierając, kopiując lub w inny sposób przymując treści użytkownik oświadcza, że przeczytał i akceptuje warunki ich wykorzystywania.
   
 2. Treści, które nie są jednoznacznie udostępnione w ogólnie dostępnej strefie pobierania danych na stronach internetowych spółki Motorservice lub są przeznaczone do wykorzystywania na zasadach innych niż zasady wykorzystywania nieodpłatnego, a także wszelkie marki (słowno-graficzne) udostępniane do pobrania na stronach internetowych spółki Motorservice, mogą być wykorzystywane tylko na podstawie indywidualnego zapytania i za pisemną zgodą (dalej „wykorzystywanie z zastrzeżeniem zgody właściciela”) spółki MS Motorservice International GmbH (dalej „Motorservice”). W tym celu osoba zainteresowana jest zobowiązania do przedstawienia spółce Motorservice planowanego sposobu wykorzystania treści i marki (słowno-graficznej) przy użyciu przeznaczonego do tego celu formularza (dalej „deklaracja wykorzystania i celu wykorzystania”). Pobierz tutaj. Odpowiednia zgoda wyrażona przez spółkę Motorservice może zostać w każdej chwili z dostatecznym wyprzedzeniem odwołana bez podania przyczyn. Użytkownik korzystający z marek (słowno-graficznych) ma obowiązek dopilnować, by przez cały okres wykorzystywania była zawsze wykorzystywana tylko aktualna marka (słowno-graficzna).
   
 3. Jeżeli rzeczywisty sposób wykorzystywania treści lub marki (słowno-graficznej) nie jest zgodny ze sposobem i celem wykorzystania zadeklarowanym przez osobę zainteresowaną i/lub użytkownika, zgodę wyrażoną przez spółkę Motorservice uznaje się za niebyłą względnie wygasa ona w całości i ze skutkiem natychmiastowym. Motorservice zastrzega sobie prawo do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych i/lub żądań zaprzestania wykorzystywania marki. Przez zapłatę odszkodowania i/lub kary umownej osoba zainteresowana nie uzyskuje ani prawa własności, ani jakichkolwiek praw użytkowych w odniesieniu do treści lub marki (słowno-graficznej).
   
 4. Bez zgody spółki Motorservice zabrania się w szczególności wykorzystywania treści lub marek (słowno-graficznych) objętych zastrzeżeniem zgody właściciela w reklamach komercyjnych i prospektach dedykowanych produktom oraz przy tworzeniu różnego rodzaju plakatów w ramach własnego zakładu.
   
 5. Wszelkie treści są chronione prawem autorskim. Użytkownik ma obowiązek używać zamieszczonej przy każdej treści informacji o właścicielu praw autorskich. Zawiera on informację o spółce Motorservice lub działającym na zlecenie spółki Motorservice fotografie: „Motorservice/nazwisko”.
   
 6. Po wykorzystaniu lub odwołaniu zgody na jej wykorzystanie treść musi zostać usunięta i nie może zostać zapisana w celach archiwizacji, chyba że jej archiwizacja jest wymagana przez prawo. W razie podejrzeń o nadużycie Motorservice zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.
   
 7. Przed każdą publikacją w druku (np. w katalogach) zawierającą treści lub marki (słowno-graficzne) Motorservice należy przesłać na podany niżej adres dwa bezpłatne egzemplarze referencyjne. W przypadku publikacji treści w Internecie należy wysłać odpowiedni odsyłacz na adres mailowy:

  marketing@ms-motorservice.com
   
 8. Odstępstwa od wykorzystywania treści i/lub zmiany tych warunków są dozwolone tylko za pisemną zgodą spółki Motorservice. Zmiany warunków wykorzystywania treści wymagają również formy pisemnej. Dotyczy to także rezygnacji z wymogu formy pisemnej.
   
 9. W odniesieniu do wykorzystywania treści obowiązuje prawo niemieckie z wykluczeniem norm międzynarodowego prawa prywatnego.

 

MS Motorservice International GmbH
Marketing
Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
74196 Neuenstadt a. K.
GERMANY

e-mail: marketing@ms-motorservice.com

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH