jumpToMain
3467

OBD i system recyrkulacji spalin

Odszukiwanie i usuwanie błędów

Pierburg | Motorservice

Diagnoza OBD wskazuje usterkę w systemie recyrkulacji spalin, jednak co oznacza wyświetlany kod błędu? Tutaj dowiedzą się Państwo, co oznaczają kody błędu P0400, P0401, P0402, P0403, P0404, P0405, P0406, P0407 i P0408, a także jakie działania można podjąć w razie wystąpienia usterki.

3467
PRODUKTY MARKI PIERBURG DIAGNOZA OBD
01 Chłodnica EGR 09 Sterownik silnika
02 Kolektor dolotowy 10 Lampka kontrolna błędu (MIL)
03 Czujnik przepływu powietrza (LMS) 11 Wtyk diagnostyczny
04 Pneumatyczny zawór EGR (silniki benzynowe) 12 Czytnik OBD (skaner)
05 Elektryczny zawór EGR (silniki benzynowe)
06 Elektromotoryczny zawór EGR (silniki wysokoprężne)
07 Pneumatyczny zawór EGR (silniki wysokoprężne)
08 Przetwornik ciśnienia (EPW) do pneumatycznych
zaworów EGR

Z PRAKTYKI

3468
Zatkany przepływomierz powietrza (LMS)
3470
Zanieczyszczony nagarem zawór EGR (silnik benzynowy) w powiększeniu
3469
Zaklejony i nowy zawór EGR (silnik wysokoprężny)

ODSZUKIWANIE I USUWANIE BŁĘDÓW OBD

KOD BŁĘDU P0400 P0401 P0402
WYŚWIETLANE BŁĘDY System EGR – nieprawidłowy
przepływ

Zawór EGR nie otwiera się:
• Brak recyrkulacji spalin lub
recyrkulacja spalin nie jest
rozpoznawana
• Nie jest osiągana moc końcowa
• Silnik przechodzi w tryb awaryjny
• Pogorszone właściwości jezdne
• Nierówny bieg jałowy
System EGR – za niska prędkość
przepływu

Recyrkulowana jest za mała ilość
spalin:
• Zawór EGR nie otwiera się
dostatecznie
• Zwężenie przekroju przez
zanieczyszczenia (nagar)
• Zbyt krótki czas otwarcia zaworu
EGR
• Przepływomierz powietrza
uszkodzony lub zanieczyszczony
System EGR – za wysoka prędkość
przepływu

Recyrkulowana jest za duża ilość
spalin:
• Zawór EGR otwiera się niezgodnie
z wartościami zadanymi
• Zawór nie zamyka się całkowicie
• Przepływomierz powietrza
uszkodzony lub zanieczyszczony
NASTĘPNE KROKI/
MOŻLIWE CZYNNOŚCI
ZARADCZE
• Sprawdzić pneumatyczny zawór EGR
przy użyciu ręcznej pompy
podciśnieniowej:
jeżeli podciśnienie nie jest
utrzymywane, wymienić zawór EGR;
sprawdzić przepustowość
i szczelność przewodów
podciśnieniowych
• Sprawdzić zawór EGR, czy nie
wykazuje widocznych uszkodzeń
lub przebarwień:
   - Za wysokie przeciwciśnienie spalin
albo nieprawidłowe wysterowanie
   - Sprawdzić swobodny przepływ
przez układ wydechowy
• W razie sklejenia wymienić zawór
EGR i sprawdzić układ wtryskowy
oraz separator aerozolu olejowego
(separator przedmuchów)
• Sprawdzić zasilanie elektryczne
zaworu EGR i EPW
• Sprawdzić wysterowanie
elektryczne
• Sprawdzić wysterowanie
pneumatyczne (podciśnienie)
• W razie sklejenia wymienić zawór
EGR i sprawdzić układ wtryskowy
oraz separator aerozolu olejowego
(separator przedmuchów)
• Szczególnie w przypadku
elektrycznych zaworów EGR
sprawdzić wysterowanie i czujniki
• Sprawdzić i w razie potrzeby
wymienić przepływomierz
powietrza
• Sprawdzić czujniki i wysterowanie
• W razie sklejenia wymienić zawór
EGR i sprawdzić układ wtryskowy
oraz separator aerozolu olejowego
(separator przedmuchów)
• Sprawdzić i w razie potrzeby
wymienić przepływomierz
powietrza
KOD BŁĘDU P0403 P0404 P0405 - P0408
WYŚWIETLANE BŁĘDY System EGR – wadliwe działanie
obwodu sterującego

Nieprawidłowe lub niespójne
sygnały EGR:
• Zużycie/zanieczyszczenie
potencjometru zaworu EGR,
czujnik temperatury
System EGR – problem z pomiarem/
działaniem obwodu sterującego

• Recyrkulacja spalin poza zakresem
zadanym
• Nieprawidłowe lub niespójne
sygnały EGR
• Zużycie/zanieczyszczenie
potencjometru zaworu EGR, czujnik
ciśnienia, czujnik temperatury,
przepływomierz powietrza,
elektryczne złącza wtykowe
i przewody
System EGR – czujnik obwodu
sterującego A/B za mały/za duży

• Nieprawidłowe lub niespójne
sygnały EGR
• Zużycie/zanieczyszczenie
potencjometru zaworu EGR, czujnik
ciśnienia, czujnik temperatury,
przepływomierz powietrza,
elektryczne złącza wtykowe
i przewody
NASTĘPNE KROKI/
MOŻLIWE CZYNNOŚCI
ZARADCZE
• Sprawdzić sygnały i porównać
z wartościami zadanymi
• Sprawdzić sygnały i porównać
z wartościami zadanymi
• Sprawdzić przewody, złącza
wtykowe i części
• Sprawdzić sygnały i porównać
z wartościami zadanymi
• Sprawdzić przewody, złącza
wtykowe i części

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH